การจดทะเบียนสมรส

ข้อมูลทั่วไป

 • คู่สมรสจะต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสด้วยตนเอง ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 • คู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • คู่สมรสจะต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ หากอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ บิดาและมารดาจะต้องลงชื่อให้ความยินยอม)
 • หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือทั้งสองฝ่ายเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน ฝ่ายที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน จะต้องมีใบสำคัญการหย่ามาแสดง
 • หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (จะต้องหย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว) ชื่อสกุลในหนังสือเดินทางและทะเบียนราษฎรต้องเปลี่ยนชื่อสกุลเดิมก่อนสมรส ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอจดทะเบียนใหม่ (สำหรับบุคคลที่สมรสก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2546)
 • หากฝ่ายหญิงเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน (จะต้องหย่ากับคู่สมรสเดิมแล้ว) จะทำการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ได้คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น หรือ จะสมรสกับคู่สมรสเดิม หรือ มีใบรับรองแพทย์รับรองว่ามิได้มีครรภ์ หรือ มีคำสั่งศาลไทยให้สมรสได้
 • หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นข้าราชการไทย หรือ เป็นนักเรียนในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา หรือ ของสำนักงานอื่นของส่วนราชการไทย จะต้องมีหนังสืออนุมัติให้จดทะเบียนสมรสจากสำนักงานต้นสังกัดมาแสดง
 • หากคู่สมรสฝ่ายชายมิได้มีสัญชาติไทย ฝ่ายชายจะต้องมีหนังสือรับรองความเป็นโสด และ หนังสือรับรองการทำงานแสดงรายได้จากสำนักงาน หรือ บริษัทที่ทำงาน มาแสดง
 • กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งว่า การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีผลตามกฎหมายท้องถิ่น   

การยื่นคำร้อง

เอกสารที่ใช้

 • หนังสือเดินทาง ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • เอกสารประจำตัว เช่น บัตรข้าราชการ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีหมายเลข 13 หลัก
 • ใบสำคัญการหย่า ใบรับรองแพทย์ หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด หนังสือรับรองความเป็นโสด และหนังสือรับรองการทำงานและรายได้ เป็นต้น (แล้วแต่กรณี)

ค่าธรรมเนียม
         การจดทะเบียนสมรสไม่มีค่าธรรมเนียม    

ระยะเวลาในการดำเนินการ
         การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯได้รับคำร้อง


 You are here:  Skip Navigation Links


Royal Thai Embassy, 1024 Wisconsin Ave., N.W. Washington D.C. 20007
Tel. (202) 944-3600  Fax. (202) 944-3611
counter: ( 51 )